FINALI

Semifinali

Hideshi Tamenori

32-32

Takuji Kashiwabara

Takuji Kashiwabara

34-30

Hideshi Tamenori

Hideshi Tamenori

35-29

Takuji Kashiwabara

Kwang Wook Lee

41-23

Tamaki Miyaoka

Tamaki Miyaoka

46-18

Kwang Wook Lee

Kwang Wook Lee

39-25

Tamaki Miyaoka


Finale 3-4 posto

Takuji Kashiwabara

33-31

Tamaki Miyaoka


Finale femminile

Mami Yamanaka

17-47

Hisako Hoshi


Finale 1-2 posto

Hideshi Tamenori

33-31

Kwang Wook Lee

Kwang Wook Lee

26-38

Hideshi Tamenori